Kurser

Kursen Primära respirationen i biodynamisk kraniosakral terapi 

När man arbetar med kraniosakral terapi lär man känna olika rytmer i sin egen och i klientens kropp. En av dem är den långsamma rytm som kallas primära respirationen. Ett annat namn är longtide. Denna långsamma rytm hjälper oss upprätthålla vår hälsa och har också en reparerande funktion, förutom att den även medverkar när vår kropp formas under embryo- och fostertiden. En medveten kontakt med detta långsamma tempo skapar en dju känsla av avslappning och verkar balanserande på det autonoma nervsystemet.

Kursen fokuserar på betydelsen av primära respirationen och dess rörelse genom vår ”vätskekropp”. Vätskekroppen är summan av alla vätskor i vår kropp. Genom guidade meditationer och praktiska övningar lär sig eleverna komma i kontaktmed  stillhet och primära respirationen, först i och utanför sin egen kropp, och därefter i klienten. Kontakten med stillhet och primära respirationens långsamma tempo bygger på en medvetenhet om den egna kroppen som en helhet.

Kursen fokuserar också på tre av de fem nivåerna i den biodynamiska processen, så som Michael Shea lär ut dem, och omfattar också hur den terapeutiska relationen ser ut i ett biodynamiskt perspektiv.

Kursen vänder sig till dig som redan är, eller har påbörjat din utbildning till, kraniosakral terapeut.

Kurstillfällen 2019, 23 – 25 augusti

För mer information och anmälan: kontakta svantesson.margareta@gmail.com

Kurs Primära respirationen, del 2 (hjärta, ansikte, cirkulation)

Vi fortsätter arbetet med primära respirationen och stillhet och utvidgar det nu till att omfatta arbete med hjärta, ansikte och cirkulation. I behandlingssituationen är vi ett tvåpersoners cirkulationssystem med vår klient och under kursen fördjupas förståelsen av det. Kursen fokuserar på färdigheter i att lösa kompressioner i vätskefälten i ansikte, hjärna, halsrygg och bål.

Kursen är upplagd som tidigare kurs om primära respirationen, dvs vi arbetar med hjälp av guidade meditationer och praktiska övningar, där du fortsätter att utveckla din förmåga till kontakt med primära respirationens långsamma tempo, stillhet och medveten närvaro.

Kurstillfällen 2019 

Datum ej fastställt

För mer information och anmälan: kontakta svantesson.margareta@gmail.com

Kurs Ignition och mittlinjen

Kursen handlar om ignition och mittlinjen. Ignition kan närmast förklaras med den gnista som orsakar en förändring, en övergång från ett tillstånd till ett annat. Ignition är en process som bringar ordning och organisation till vårt växande och vår utveckling av vår kropp genom hela livet, men även vårt växande och utveckling som människor. Vi kommer att arbeta med den processen samt mittlinjen som en funktion av helhet och stillhet och hur kontakten med helhet och stillhet etableras genom upplevelse av vår tredimensionella vätskekropp (fluid body). Kursen ger också en ökad förståelse för hur man som terapeut kan uppleva att en förändring skett.

Kurstillfällen 2019

Datum ej fastställt

För mer information och anmälan: kontakta svantesson.margareta@gmail.com

Kurs Primära Respirationen, vätskekroppen och perifera artärer

I denna kurs fortsätter vi att fördjupa kontakten med stillhet och primära respirationen med fokus på biodynamiskt arbete i kontakt med de perifera artärerna i vårt kardiovaskulära system.

Kursens fokus är kroppens perifera artärer, men ger också en djupare förståelse för vätskekroppen (fluid body) och relationen mellan terapeutens och klientens fluid body. En fördjupad kontakt med primära respirationen och stillhet möjliggör en djupare stabilisering av autonoma nervsystemet. Dagens klienter lider ofta av olika metaboliska syndrom och kursen kommer att ta upp hur artärernas endotel är kopplat till detta. Och även hur vi kan behandla autonoma nervsystemets baroreceptorer, vilka är kopplade till blodtrycket.

En generell princip i biodynamiskt arbete med kardiovaskulära systemet är att ett utforskande av detta system alltid föregås av ett utforskande av vätskekroppen. I kursen varvas som tidigare föreläsningar med meditationer och praktiskt arbete på bänkarna.

Kurstillfällen 2019

Göteborg, 26 – 28 april. För mer information och anmälan: kontakta svantesson.margareta@gmail,com